OPĆI UVJETI ZA PRIJEVOZ PUTNIKA, PRTLJAGE I PREDMETA

Na temelju odredbe članka 4.st.1.t.31. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 41/18),  Brioni d.o.o.  Pula donose akt

 

                                        OPĆI UVJETI PRIJEVOZA PUTNIKA

                                            

I  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Općim uvjetima prijevoza putnika utvrđuju se  uvjeti pod kojima prijevoznik obavlja djelatnost prijevoza putnika, a posebno: prava i obveze prijevoznika i putnika u vezi ispunjenja ugovora o prijevozu, pravila ponašanja posade vozila u pružanju  usluge prijevoza, pravila ponašanja posade vozila i odnos prema putnicima, pravila ponašanja putnika tijekom prijevoza, uvjeti prijevoza te prava tijekom prijevoza osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, pravila prijevoza prtljage, pravila prijevoza životinja.

 

Članak 2.

U smislu ovih Općih uvjeta pojedini pojmovi imaju slijedeće značenje:

 

PRIJEVOZNIK  je Brioni d.o.o. Pula, Šijanska cesta 4.

PUTNIK je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu.

UNUTARNJI CESTOVNI PRIJEVOZ  je prijevoz na teritoriju Republike Hrvatske.

PRIJEVOZ UNUTAR EUROPSKE UNIJE je prijevoz između dvije ili više zemalja članica Europske unije ( dalje u tekstu: EU), uključujući i Švicarsku konfederaciju.

MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ  je svaki prijevoz između zemlje članice EU i zemlje izvan EU.

VOZILO je autobus i vozilo s najmanje devet sjedala, uključujući i sjedalo vozača, a koje je namijenjeno isključivo prijevozu putnika.

VOZNA KARTA je dokument s kojim putnik ostvaruje pravo na prijevoz kod prijevoznika pod uvjetima  utvrđenim ovim Općim uvjetima prijevoza.

 

Članak 3.

Opće uvjete prijevoza putnika, prtljage i predmeta  primjenjuje prijevoznik prema utvrđenim cijenama za svaku liniju odnosno svaki izvršeni prijevoz.

 

Članak 4.

Naknadu za prijevoz putnika i prtljage u javnom cestovnom prijevozu putnika utvrđuje prijevoznik.

 

II  UGOVOR O PRIJEVOZU

 

Članak 5.

Kupnjom vozne karte putnik je s prijevoznikom zaključio ugovor o prijevozu.

Prijevoznik se obvezuje sigurno prevesti  putnika na ugovorenoj relaciji, onim prijevoznim sredstvom koje je određeno ugovorom o prijevozu i uz uvjete udobnosti i higijene koji se prema vrsti prijevoznog sredstva i udaljenosti smatra nužnim.

Ugovor o prijevozu sklapa se između prijevoznika i putnika ili između prijevoznika i naručitelja prijevoza, u tom slučaju naručitelj prijevoza preuzima obvezu plaćanja naknade za prijevoz.

Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se  voznom kartom ili posebnim ugovorom.

 

Članak 6.

Prijevoznik je dužan putniku s kupljenom voznom kartom i rezervacijom osigurati mjesto u vozilu i prevesti ga na ugovorenoj relaciji  po objavljenom voznom redu, a putnik je dužan tijekom putovanja čuvati voznu kartu i na zahtjev kontrolora ili voznog osoblja istu im predočiti.

 

Članak 7.

Vozna karta glasi na donositelja te sadrži datum, vrijeme izdavanja, relaciju za koju se izdaje, cijenu prijevoza, datum i vrijeme započinjanja prijevoza.

Vozna karta u međunarodnom prijevozu može glasiti na ime, te osim elemenata naznačenih u stavku 1. ovog članka može imati naznačeno ime i prezime putnika.

Vozna karta na ime ne može se prenijeti na drugu osobu bez pristanka prijevoznika.

Vozna karta koja ne sadrži jedan od elemenata naznačenih u stavcima 1. i 2. ovog članka je nevažeća.

 

Članak 8.    

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju i prijevoznika obvezuje za dan, sat i relaciju koji su na karti naznačeni.

Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu. Na povratnoj voznoj karti bit će naznačeno vrijeme važenja iste. Rok važenja  povratnog kupona vozne karte računa se od dana započetog putovanja.

Povratna karta omogućava  putniku prijevoz u polasku i povratku na unaprijed utvrđenoj relaciji.

Putnik  korisnik povratnog kupona povratne vozne karte, dužan je u povratku izvršiti rezervaciju mjesta u vozilu.

Povratne vozne karte vrijede za vozila prijevoznika odnosno drugih prijevoznika s kojima prijevoznik zajednički obavlja prijevoz na određenim linijama.   

 

Članak 9.

Iznimno od članka 7. i 8. ovih Općih uvjeta putnik može kupiti i postati vlasnikom pokazne vozne karte, uz plaćanje jednokratne naknade prema važećem cjeniku prijevoznika.

Pokazna vozna karta glasi na ime vlasnika i sadrži podatke o imaocu i vrsti iste.

Pokazna vozna karta izdaje se na određeno vrijeme, naznačeno na pokaznoj karti koje može biti polumjesečno, mjesečno, višemjesečno ili godišnje.

Naknadu za kupon pokazne vozne karte utvrđuje prijevoznik, ovisno o kategoriji osoba koje je koriste (učenici, studenti, radnici ili umirovljenici), kao i režimu kada se koristi.

Prodaja kupona za pokaznu voznu kartu vrši se na prodajnim mjestima prijevoznika.

U slučaju da se pokazna vozna karta, ošteti, izgubi, otuđi i slično, putnik će snositi naknadu za izradu nove pokazne vozne karte.

Mjesec se računa kalendarski od prvog do zadnjeg u mjesecu.

U slučaju gubitka pokazne vozne karte, vlasnik je dužan gubitak odmah prijaviti prodajnom mjestu na kojem je istu kupio, kako bi se spriječila eventualna zlouporaba, a prijevoznik pravovremeno izvršio poništenje.

 

Članak 10.

Vozne karte se kupuju na organiziranim prodajnim mjestima (autobusnim kolodvorima, stajalištima, agencijama, poslovnicama, vozilima prijevoznika i sl.) i putem interneta.

Vozna karta može biti ispisana kompjuterski ili ručno. Internet karta može se predočiti i u elektroničkom obliku ( PDF datoteka) uz važeći službeni identifikacijski dokument.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, vozna karta se može kupiti i u vozilu u slučaju:

1. kada se putnik ukrcava u vozilo na registriranom stajalištu na liniji koju prijevoznik

    održava, a na istom nije organizirana prodaja voznih karata

2. ako je putnik došao pred sam polazak vozila, pa ga vozno osoblje ne može uputiti

    da kupi voznu kartu na organizirano prodajno mjesto, jer bi došlo do kašnjenja

    linije u polasku.

 

Članak 11.

Putnik može rezervirati mjesto u autobusu na organiziranim prodajnim mjestima: telefonom, pisano, e-mailom  ili drugim pogodnim načinom, s tim da je obvezan kupiti voznu kartu i rezervaciju najkasnije 6 sati prije početka putovanja u međunarodnom linijskom prijevozu i prijevozu unutar EU, odnosno 2 sata u unutarnjem linijskom prijevozu.

Ako putnik u roku iz stavka 1. ovog članka ne kupi voznu kartu prodajno mjesto ima pravo prodati rezervaciju drugom putniku, a prethodni putnik gubi pravo na rezervirano sjedište kao i traženje odštete od prijevoznika.

Prijevoznik zadržava pravo, iz objektivno opravdanih razloga, na pojedinim linijama izmijeniti broj sjedala koje je navedeno na rezervaciji, pri čemu se obvezuje osigurati sjedalo putniku s važećom rezervacijom.

Putnik koji putuje kao pratitelj djeteta koje u prijevozu koristi dječju sjedalicu je dužan kod kupnje vozne karte o toj činjenici obavijestiti prijevoznika, i to najkasnije 48 sati prije početka putovanja.

 

Članak 12.

Rezervacija se ne izdaje bez kupljene vozne karte osim kada putnik posjeduje povratnu, pokaznu ili povlaštenu voznu kartu.

Naknada za rezervaciju mjesta naplaćuje se prema važećem cjeniku prijevoznika ili autobusnog kolodvora.

Prijevoznik će za linije do 50 kilometara udaljenosti od polazišta izdati rezervaciju za kupljenu voznu kartu samo na zahtjev putnika.

Naknada za rezervaciju mjesta naplaćuje se prema važećem cjeniku prijevoznika ili autobusnog kolodvora i u slučajevima kada na pojedinim linijama mjesta za sjedenje nisu numerirana.

 

Članak 13.

Prijevoznik u svojem poslovanju može posebnom odlukom odobriti komercijalne povlastice za pojedine linije, pojedine polaske na određenim linijama, pojedine kategorije putnika (npr. po kategoriji dobi, kategoriji invaliditeta, kategoriji polaznika škole ili fakulteta i sl.).

 

Članak 14.    

Putnik ima pravo odustati od ugovora o prijevozu prije nego što započne putovanje.

Prijevoznik je dužan vratiti putniku naknadu za prijevoz, umanjenu za iznos od 10% na ime manipulativnih troškova, ako putnik odustane od putovanja i to:

- u unutarnjem linijskom prijevozu najkasnije 2 sata prije početka putovanja

- u međunarodnom linijskom prijevozu i prijevozu unutar EU najkasnije 6 sati prije početka putovanja

- u povremenom prijevozu najkasnije 48 sati prije početka putovanja.

Ukoliko putnik zatraži povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte, do roka važenja povratne vozne karte, prijevoznik će putniku vratiti razliku novčanog iznosa koji odgovara cijeni povratne vozne karte umanjene za punu cijenu vozne karte u jednom smjeru bez komercijalnih povlastica i 10% manipulativnih troškova.

Ukoliko putnik zatraži povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte u koju je uključena dodatna komercijalna povlastica, do roka važenja povratne vozne karte, prijevoznik će putniku vratiti razliku novčanog iznosa koji odgovara cijeni povratne vozne karte umanjene za cijenu vozne karte u jednom smjeru sa pripadajućom komercijalnom povlasticom  i 10% manipulativnih troškova.

Ako putnik ne postupi u skladu sa stavkom 2 i 3 ovog članka gubi pravo na povrat naknade za prijevoz u cijelosti.

 

Članak 15.

Ako putnik kupi pokaznu voznu kartu pa istu otkaže, može od prijevoznika zahtijevati povrat naknade.

Ako je povrat pokazne vozne karte zatražen prije početka mjeseca za koji je ista kupljena, vratit će se uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova.

Ako je povrat pokazne vozne karte zatražen tijekom  mjeseca, dakle karta je djelomično iskorištena, vratit će se iznos umanjen za  broj iskorištenih dana po punoj cijeni kupljene vozne karte od dana otkaza putovanja (ne ubrajajući subote,  nedjelje i blagdane) i 10 % na ime manipulativnih troškova.

Zahtjev za opravdanim povratom (bolest i sl.) dijela novčanog iznosa zbog neiskorištene pokazne vozne karte može se podnijeti tijekom mjeseca, a najkasnije do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka se podnosi isključivo za period od najmanje pet uzastopnih dana, ne ubrajajući subote,  nedjelje i blagdane, uz predočenje odgovarajuće potvrde.

U slučaju iz stavka 4 i 5 ovog članka putniku će se isplatiti naknada po cijeni kupljene pokazne vozne karte umanjene za broj iskorištenih dana (ne ubrajajući subote,  nedjelje i blagdane) i 10% manipulativnih troškova.

 

Članak 16.

Povrat naknade za prijevoz vrši se na organiziranim prodajnim mjestima i u prostorijama stručnih službi prijevoznika.

Vozno osoblje prijevoznika ne može izvršiti povrat naknade za prijevoz.

Prodavatelj voznih karata, može izvršiti povrat naknade za prijevoz.

Putniku koji je kupio voznu kartu, a bio je spriječen za putovanje određenog dana ili sata, prijevoznik će omogućiti  izmjenu roka važenja vozne karte ako je to putnik zahtijevao u roku iz članka 13. stavka 2. ovih Općih uvjeta.

U slučaju da prijevoznik otkaže polazak autobusa za određenu liniju ili autobus za određenu liniju kasni više od 90 minuta od polaska, putnik ima pravo tražiti vraćanje iznosa u cijelosti ili njegovog određenog dijela.

Prijevoznik može otkazati povremeni prijevoz najkasnije 32 sata prije polaska, bez obveze naknade štete, ako se za određeni povremeni prijevoz nije prijavio minimalan broj putnika naveden na ponudi ili ugovoru o povremenom prijevozu. Pritom putnik ima pravo  tražiti  povrat uplate u punom iznosu.

  

Članak 17.

Za izgubljenu voznu kartu kao i voznu kartu koja je otkazana  poslije vremena navedenog u članku 13. stavka 2. ovih Općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća.

Putnik koji je svojom greškom otputovao vozilom drugog prijevoznika, a ne vozilom

prijevoznika za koji je kupio voznu kartu, nema pravo zahtijevati povrat plaćenog iznosa vrijednosti vozne karate od prijevoznika.

Vozna karta koja je izmijenjena na bilo koji način ili oštećena ne vrijedi i oduzima se pri

pregledu, a od putnika se naplaćuje puna cijena vozne karte na relaciji na kojoj putuje i kazna.

 

Članak 18.

U slučaju otkazivanja polaska ili kašnjenja za više od 90 minuta u polasku s autobusnog kolodvora u unutarnjem cestovnom prijevozu, u međunarodnom cestovnom prijevozu i prijevozu unutar EU s predviđenom udaljenosti prijevoza od 250 km, putnik ima pravo odabira između:

  • nastavka ili preusmjeravanja putovanja do odredišta
  • povratka u polazno mjesto uz povrat naknade za prijevoz u punom iznosu
  • putovanja uz povrat naknade za neobavljeni dio prijevoza

Za nastale štete iz stavka 1. ovog članka prijevoznik neće odgovarati ako dokaže da do  prekida, zakašnjenja,  odnosno neizvršenja prijevoza nije došlo njegovom namjerom ili grubom nepažnjom, ili je šteta uzrokovana višom silom. Prijevoznik ne odgovara za štetu nastalu u slučajevima teških vremenskih uvjeta, prometnih zastoja i sl.

Ako tijekom prijevoza dođe do prekida putovanja iz razloga za koje nije odgovoran prijevoznik, putnik gubi pravo korištenja vozne karte u drugom prijevoznom sredstvu prijevoznika za neiskorišteni dio vozne karte odnosno relacije.

 

Članak 19.

U unutarnjem cestovnom prijevozu, međunarodnom cestovnom prijevozu i prijevozu unutar EU sa predviđenom udaljenosti prijevoza od najmanje 250 km, putnik ima slijedeća prava:

-           kod otkazivanja i kašnjenja u  polasku sa autobusnog kolodvora za više od 120 minuta ili u slučaju prevelikog broja rezervacija, putnik ima pravo odabira između nastavka ili preusmjeravanja prijevoza do odredišta prvom slijedećom prigodom bez dodatne naknade za prijevoz ili povrata cijene vozne karte i prema potrebi, besplatnog povratka do prvog polaznog mjesta navedenog u ugovoru o prijevozu prvom slijedećom prigodom. 

-           Isto se ne primjenjuje na putnike koji imaju voznu kartu sa otvorenim datumom putovanja bez ovjerene vozne karte i rezervacije sa danom i satom povratka.

Svoj odabir putnik je dužan prijevozniku priopćiti na dokaziv način u roku od 60 minuta nakon nastanka okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka.

-           kod otkazivanja i kašnjenja polaska sa autobusnog kolodvora više od 90 minuta kod prijevoza kojima je predviđeno trajanje više od 3 sata, putnik ima pravo na brzi obrok i osvježavajuće piće primjerene vremenu čekanja, uz uvjet da su isti raspoloživi na autobusnom kolodvoru ili ih je razumno moguće pribaviti te hotelsku sobu ili drugi smještaj ukoliko je potreban ostanak jedne ili više noći. Trošak smještaja ne može biti veći od 80,00 EUR po noćenju za najviše dva noćenja.

Prijevoznik nije u obvezi osigurati smještaj ukoliko je do otkazivanja ili kašnjenja došlo radi teških vremenskih uvjeta ili elementarne nepogode koje su ugrozile sigurno obavljanje prijevoza.

-           U slučaju prometne nesreće koja proistječe iz pružane usluge prijevoza po ovim općim uvjetima prijevoznik će putnicima iz st.1 ovog članka pružiti razumnu i razmjernu pomoć u pogledu neposrednih praktičnih potreba putnika nakon nesreće, uključivo prijevoz, smještaj, hranu, odjeću i pružanje prve pomoći. Ukupan trošak smještaja ne može biti veći od 80,00 EUR po putniku po noćenju za najviše dva noćenja.

Članak 20.

Za ostale slučajeve koji nisu navedeni u članku 13.-19. ovih Općih uvjeta, putnik ima pravo reklamacije pisanim putem, u roku 8 dana od dana pružene usluge prijevoza, na adresu prijevoznika Brioni d.o.o., 52100 Pula, Šijanska cesta 4, Povjerenstvu za reklamacije (nastavno: povjerenstvo).

Povjerenstvo prijevoznika će pismeno odgovoriti putniku na zaprimljenu reklamaciju u roku 30 dana od dana zaprimanja reklamacije. 

Članak 21.

Prijevoznik utvrđuje red vožnje i cijenu usluge prijevoza, te ih objavljuje na odgovarajući način.

Cijene usluga prijevoznika koje uključuju i komercijalne povlastice za određene kategorije građana (umirovljenike, studente, učenike, i dr.) moraju biti dostupne na uvid na svim prodajnim mjestima koja prodaju vozne karte prijevoznika.

Prilikom korištenja komercijalnih povlastica putnik mora dokazati svoj identitet osobnom ispravom ili drugim odgovarajućim dokumentom (iskaznicom Brioni), s ispravnom fotografijom.

Iskaznica Brioni je identifikacijski dokument kojim vlasnik istog dokazuje status učenika, studenta, ili neke udruge.

Prijevoznik zadržava pravo ne izdavanja pokazne ili druge vozne karte putnicima koji svojim ponašanjem nanose štetu imovini prijevoznika te uznemiravaju  ostale putnike ili vozno osoblje.

 

Članak 22.

Prijevoznik će putniku na njegov zahtjev izdati potvrdu o cijeni koštanja vozne karte za zatraženu relaciju.

Potvrda se izdaje na prodajnom mjestu prijevoznika, na za to određenom obrascu i naplaćuje se prema cijeni istaknutoj na prodajnom mjestu.

 

Članak 23.

Ako kontrolor zateče putnika bez valjane vozne karte naplatit će mu kaznu u iznosu od 100 kuna i punu cijenu vozne  karte za relaciju  na  kojoj putuje.   

Putnik je dužan provjeriti sve elemente vozne karte u trenutku kada je zaprimi i odmah prijaviti utvrđene greške prodajnom osoblju. Ukoliko putnik ne informira na vrijeme prijevoznika o grešci, vozna karta smatrat će se ispravnom.      

 

Članak 24.

Putnik je obvezan brinuti se da na polaznom stajalištu uđe u autobus koji prometuje na liniji i da na svom završnom  autobusnom kolodvoru  odnosno stajalištu izađe iz autobusa. Putnik može ući ili izaći iz autobusa samo na autobusnom kolodvoru, odnosno stajalištu koje je predviđeno po redu vožnje, na mjestu koje je sigurno za putnika i  vozilo.

Putnik je dužan brinuti da dođe na početno stajalište najmanje 10 minuta prije polaska. U slučaju kašnjenja putnika, prijevoznik nema nikakve obveze prema putniku.

Ako su za vrijeme trajanja prijevoza određena kratka zadržavanja putnik je dužan vratiti se u vozilo unutar vremena određenog za zadržavanje.

Prijevoznik nije dužan zadržavati vozilo i čekati putnika koji ne poštuje vrijeme određeno za zadržavanje vozila.

Prijevoznik u potpunosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika iz stavaka 2, 3 i 4 ovog članka.

 

Članak 25.

Za vrijeme putovanja vozno osoblje i kontrolor može isključiti iz putovanja putnika:

- ako narušava red i mir u autobusu

- ako ugrožava sigurnost prometa

- ako ometa rad voznog osoblja

- ako ometa rad kontrolora

- ako se nepristojno odnosi prema putnicima ili voznom osoblju.

U isto vrijeme kada se putnik isključi iz putovanja vozno osoblje mu uručuje i prtljagu. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat iznosa naknade vozne karte od mjesta isključenja do završnog autobusnog kolodvora  odnosno stajališta putnika. 

Ukoliko vozno osoblje nije u mogućnosti samostalno isključiti putnika iz putovanja, može zatražiti pomoć policije.

 

Članak 26.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog putovanja, dakle do svoga krajnjeg odredišta.

Ako putnik izgubi ili na bilo koji način ostane bez vozne karte, obvezan je voznom osoblju ili kontroloru platiti novu voznu kartu.

Kad vozač izvrši pregled i  naplatu voznih karata dužan je provjeriti posjeduju li svi putnici odgovarajuću voznu kartu.

Putnik koji odbije platiti kaznu i punu cijenu vozne karte zbog neposjedovanja odgovarajuće vozne karte isključuje se iz putovanja.

 

Članak 27.

Na prijevoz se ne smiju primati:

-          osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno,

-          osobe koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobe sa otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene stanice),  

-          djeca do 15 godina starosti, ako nisu u pratnji odraslih osoba, osim u posebnim slučajevima prijevoza školske djece na županijskim linijama

-          osobe kojima je odijelo ili prtljaga u tolikoj mjeri onečišćena da postoji opasnost onečišćenja odijela putnika ili vozila,

-          osobe pod utjecajem alkohola i opojnih droga,

-          osobe bez odgovarajuće odjeće (u kupaćim kostimima, bez dijelova odjeće i obuće, s pancericama i sl.).

 

Članak 28.

Pušenje u autobusu nije dozvoljeno. Ova zabrana se ujedno odnosi i na e-cigarete. 

 

Članak 29.

Ako putnik namjerno ili zbog krajnje nepažnje onečisti autobus, obvezan je platiti čišćenje autobusa u visini stvarnih troškova.

Putnik je obvezan nadoknaditi svaku štetu prijevozniku koju je prouzročio svojom krivnjom

 

Članak 30.

Putnik je za vrijeme trajanja vožnje, na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužan koristiti pojas sukladno odredbama važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Putnik se za vrijeme vožnje ne smije kretati vozilom niti se dizati sa sjedala dok se vozilo ne zaustavi radi iskrcavanja putnika.

Sve eventualne posljedice u slučaju štetnog događaja zbog nepridržavanja odredbi iz ovog članka snosi osoba koja krši naprijed opisani način postupanja.

 

Članak 31.

U međunarodnom prijevozu i prijevozu unutar EU putnik je dužan pridržavati se propisa drugih zemalja koji se odnose na prijevoz, ulazne i izlazne dokumente ( putovnica, viza i sl.) kao i propisa vezanih za carinu, porezna tijela i druga upravna tijela vezano za putnika osobno i njegovu putničku i ručnu prtljagu.

Prijevoznik je ovlašten putniku kod kojeg je utvrđeno da ne raspolaže potrebnim dokumentima za ulazak u određenu stranu zemlju uskratiti ulazak u vozilo, a za slučaj protivljenja putnika takvoj odluci, prijevoznik je obvezan o tome najkraćim putem obavijestiti MUP-a.

Prijevoznik u potpunosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika iz stavka 1. ovog članka.

Prijevoznik u potpunosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica kašnjenja propisa utvrđenog provedbi kontrola od strane nadležnih  državnih tijela.

 

III PRIJEVOZ  PRTLJAGE

 

Članak 32.

Autobusima u cestovnom prometu prevoze se ručna, putnička, nepraćena prtljaga kao i predmeti koji se ne smatraju ručnom, putničkom ili nepraćenom prtljagom, sve pod uvjetima predviđenim ovim Općim uvjetima.

 

Članak 33.

Ručna prtljaga su stvari koje se mogu unijeti u vozilo i smjestiti na za to određeno mjesto, a koje putnik čuva sam.

Pod ručnom prtljagom podrazumijevaju se u pravilu stvari  manjih dimenzija, kao što su  ručne torbe, vrećice, mreže i slično, koje se mogu stavljati na policu iznad sjedala u autobusu ili ih putnici mogu držati kod sebe, ispod sjedišta, ali tako da ne smetaju drugim putnicima.

Za ručnu prtljagu iz stavka 2. ovog članka vozno osoblje ne naplaćuje uslugu prijevoza i ne odgovara za gubitak ili oštećenje iste.

 

Članak 34.

Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci i slično maksimalne težine cca 25 kg po komadu prtljage, a usluga prijevoza se naplaćuje.

Praćenom prtljagom smatraju se predmeti koji se ne smatraju putničkom prtljagom, a podrazumijevaju se  predmeti koje putnik nosi sa sobom kao što su: sanduci, košare, vreće, omoti, bicikli, auto sjedalice, i slični predmeti koji se po svojim dimenzijama i težini mogu smjestiti u prostor za prijevoz prtljage  i naplaćuju se prema važećem cjeniku.

Putnik koji namjerava vršiti prijevoz bicikla ima obvezu takav prijevoz najaviti prijevozniku najmanje 48 sati prije početka putovanja.

Prijevoz invalidskih kolica, dječjih kolica ili auto sjedalica se ne naplaćuje, ako se u vozilu, kao putnici, nalaze osobe koje ih koriste.

Prijevoznik može na zahtjev putnika primiti na prijevoz najviše dva komada prtljage, a i više   ako raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ujedno ne opterećuje vozilo.

Vozno osoblje kod preuzimanja i smještaja prtljage dužno je putniku izdati odgovarajući račun i  prtljažnicu. Prtljažnica mora biti nalijepljena na prtljagu, a putniku/pošiljatelju se izdaje odgovarajući račun.  Cjenik za prijevoz  putničke i nepraćene prtljage te predmeta utvrđuje prijevoznik i istaknut je na prodajnim mjestima prijevoznika.

Postojanje ugovora o prijevozu putničke prtljage ili predmeta ne može se dokazivati na drugi način osim prtljažnicom i računom.   

 

Članak 35.

Iznimno od odredbe članka 33. i 34.. ovih Općih uvjeta, u povremenom prijevozu putnika, prijevoz prtljage posebno se ne naplaćuje.

Putnik može na prijevoz iz stavka 1 ovog članka predati dva komada prtljage, a ako vozilo raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom, te ga ujedno prekomjerno ne opterećuje i više.

 

Članak 36.

Putnik/pošiljatelj je prilikom predaje na prijevoz putničke prtljage (praćene ili nepraćene), dužan obavijestiti vozno osoblje o vrijednosti prtljage iznad iznosa od 2.500,00 kn,  te voznom osoblju omogućiti uvid u prtljagu.

Dragocjenosti (nakit, umjetnine i sl.), vrijednosne papire, telekomunikacijske i informatičke uređaje i opremu (prijenosna računala, mobilne uređaje, i dr.) ili druge skupocjene stvari i uređaje putnik je obvezan  imati u ručnoj prtljazi.

 

Članak 37.

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem putničke praćene i nepraćene prtljage te predmeta do iznosa od 2.500,00 kuna.

Prijevoznik ne odgovara za štetu iz stavka 1. ovog članka ako putnička prtljaga nije upakirana ili nije dostatno upakirana, te je zbog tih nedostataka po svojoj naravi izložena gubitku ili oštećenju.

 

Članak 38.

Putnik je dužan nadoknaditi štetu prijevozniku koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage.

Na prijevoz se kao prtljaga ne primaju opasne tvari, eksplozivni i lakozapaljivi  predmeti, predmeti neugodna mirisa, stvari pokvarljivog sadržaja, stvari koje nagrizaju ili mogu povrijediti ili uprljati putnike, oštetiti autobus ili stvari ostalih putnika primljene na prijevoz, lako lomljive stvari, gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti, nakit ili  umjetnine.

 

Članak 39.

Pošiljatelj nepraćene prtljage je obvezan voznom osoblju dati informaciju o sadržaju ne praćene prtljage.

Prijevoznik ne odgovara za krivu informaciju u vezi sadržaja nepraćene prtljage.

Vozno osoblje ovlašteno je odbiti primitak prtljage u slučaju da putnik ili pošiljatelj odbija navesti njezin sadržaj.

 

Članak 40.

Od životinja na prijevoz se mogu primiti:

1.       mačke, ptice i manje životinje kao ručna prtljaga u za to odgovarajućim krletkama, košarama, kutijama i sl., kojima se sprečava ometanje odnosno nanošenje eventualne štete ostalim putnicima i stvarima, i uz potvrdu veterinara o zdravstvenom stanju životinje,

2.       specijalno dresirani pas vodič slijepih osoba u pratnji slijepe osobe u svojstvu putnika.

 

Članak 41.

U slučaju da ima dovoljno mjesta u prtljažniku vozila prijevoznik može u unutarnjem prijevozu uzeti na prijevoz nepraćenu  prtljagu.

Nepraćena prtljaga su stvari koje ne prati putnik u vozilu, a koje prijevoznik preuzima na prijevoz uz prateći dokument  i isporučuje na ugovorenom odredištu naznačenom na prtljažnici i računu.

Ugovorom o prijevozu nepraćene prtljage prijevoznik se obvezuje da će preuzetu prtljagu prevesti do ugovorenog odredišta i uručiti je primatelju ili po njemu ovlaštenoj osobi  (osoba koja posjeduje punomoć od primatelja).

Na prtljažnici za nepraćenu prtljagu se upisuje cijena i relacija, ime, prezime i adresa pošiljatelja i primatelja. Ime, prezime i adresa pošiljatelja i primatelja može biti naznačena i na samoj pošiljci.

 Preuzimanje nepraćene prtljage na prijevoz vozno osoblje potvrđuje izdavanjem potvrde/računa pošiljatelju, kada se vrši i naplata usluge, dok prilikom predaje prtljage primatelj svojim potpisom potvrđuje primitak pošiljke na primjerku vozne karte koju posjeduje vozno osoblje.

Postojanje ugovora o prijevoz nepraćene prtljage može se dokazivati samo voznom kartom za nepraćenu prtljagu.

 

Članak 42.

Kao nepraćenu prtljagu neće se uzimati osim stvari navedenih u članku 37. ovih Općih uvjeta  slijedeće pošiljke:

- svježu i smrznutu ribu i riblje prerađevine, školjke i mekušce,

- svježe i smrznuto meso i mesne prerađevine,

- mlijeko i mliječne prerađevine

- biljke

- alkohol

- duhan i duhanske proizvode

 Prijevoznik u međunarodnom prijevozu i u prijevozu unutar EU ne uzima na prijevoz nepraćenu prtljagu.

 

Članak 43.

Pošiljatelj je dužan dostaviti nepraćenu prtljagu najkasnije 15 minuta prije polaska autobusa po redu vožnje, u protivnom prijevoznik je nije dužan preuzeti.

 Primatelj je dužan dočekati autobus radi preuzimanja nepraćene prtljage. Prijevoznik ne odgovara za nepraćenu prtljagu ako primatelj nije dočekao autobus.

Prijevoznik može nepraćenu prtljagu koju primatelj nije dočekao pohraniti u garderobu autobusnog kolodvora, a na teret primatelja ili pošiljatelja.

 

IV PRONAĐENE STVARI

 

Članak 44.

Putnik je prilikom izlaska iz vozila na odredištu prijevoza dužan sa sobom ponijeti sve svoje stvari  koje je imao u autobusu, kao i preuzeti svoju putničku prtljagu.

 

Članak 45.

Kao pronađene stvari smatraju se svi oni predmeti koje su putnici izgubili ili zaboravili u autobusima.    

 

Članak 46.

Na krajnjem autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu vozno osoblje mora odmah po izlasku putnika pregledati vozilo. Prije nego se pregled izvrši vozno osoblje ne smije napustiti autobus. Pronađeni predmeti u autobusu moraju se predati ovlaštenoj osobi prijevoznika ili uredu za izgubljene stvari na autobusnom kolodvoru.

Za stvari pronađene u vozilu nakon završetka prijevoza prijevoznik ne odgovara.

 

V  ZAVRŠNE ODREDBE                                        

  

Članak 47.

Vozila prijevoznika u kojima je ugrađen video nadzor  na vidnom mjestu pri ulasku u vozilo kao i u samom vozilu imaju istaknutu oznaku da je vozilo pod video nadzorom.

Snimljeni podaci smatraju se povjerljivima.

Očitavanje i korištenje snimljenih podataka moguće je  isključivo  u svrhu i na način propisan pozitivnim propisima ili posebnim aktima prijevoznika koji uređuju zaštitu osobnih podataka trećih osoba. 

 

Članak 48.

Polazeći od odredbi  Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i  Vijeća od 27.04.2016.g. (dalje: Opća uredba)  i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti  podataka (NN broj 42/2018- dalje: Zakon), te Pravilnika o zaštiti osobnih podataka BRIONI d.o.o., uređena je provedba navedenih akata i osigurana zaštita prava fizičkih osoba u vezi s obradom i slobodnim kretanjem njihovih osobnih podataka, koji sukladno navedenim aktima budu korišteni u poslovanju Društva i fizičkih osoba, a u okviru registrirane djelatnosti Društva.

 

Članak 49.

Pritužbe putnika za vrijeme vožnje rješava vozno osoblje, dok, pisane pritužbe putnika rješava Povjerenstvo sukladno ranije opisanoj proceduri i rokovima.

Eventualne sporove između putnika i voznog osoblja rješava ovlaštena osoba prijevoznika ili kolodvora.

 

Članak 50.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja.

Prijevoznik može mijenjati uvjete iz ovih Općih uvjeta u skladu sa svojom poslovnom politikom  i važećim zakonskim propisima i uredbama EU.

 

Članak 51.

Ovi Opći uvjeti su putnicima  dostupni na internet stranici prijevoznika www.brioni.hr,  i na svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju vozne karte prijevoznika.

 

 Članak 52.

 Za tumačenje ovih općih uvjeta ovlaštena je pravna služba prijevoznika.

 

Članak 53.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti dosadašnji Opći uvjeti prijevoznika za prijevoz putnika, prtljage i predmeta u javnom cestovnom prijevozu putnika.

 

                                                                                         ZA PRIJEVOZNIKA

                                                                                                                         Direktor:   Hrvoje Pejković, dipl.ing.             

U Puli, 30.09.2019.g.

Broj: 7641/19